Ceny transferowne – co to takiego?

3 lip    Biznes

Chociaż większość z nas zetknęła się z pojęciem cen transferowych, zwykle nie umiemy podać definicji tego pojęcia, ani powiązać go z żadną konkretną branżą. Tymczasem w czasach powszechnej globalizacji gospodarki, kiedy każdego dnia powstają nowe, ściśle współpracujące grupy kapitałowe, ceny transferowe odgrywają coraz większą rolę.

Definicja cen transferowych

Zanim zdefiniujemy pojęcie cen transferowych, dobrze jest przybliżyć sobie pojęcie grup kapitałowych. Najprościej rzecz ujmując, są to związki kapitałowe i osobowe pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, często działającymi na terenie różnych państw, tworzone w celu uzyskania zysków. Jeśli podmioty te są stronami transakcji, w której jeden z nich przekazuje drugiemu towary, dobra czy usługi po określonych cenach, te są określane cenami transakcyjnymi.

Jaką funkcję pełnią?

Ceny transferowe mają decydujący wpływ na wysokość zysków lub strat uzyskiwanych przez określone części grup kapitałowych. Umiejętnie wykorzystane wpływają również na konkurencyjność danej grupy względem innych przedsiębiorców lub grup kapitałowych. Z punktu widzenia grup kapitałowych największe znaczenie ma możliwość wykorzystywana cen transferowych do celowego wpływania na wysokość opłacanych podatków.

W jaki sposób wpływają na podatki?

Ceny transferowe są w centrum zainteresowania organów podatków. Nic dziwnego, bardzo często bywają bowiem wykorzystywane przez nieuczciwych przedsiębiorców do unikania opodatkowania, niezgodnej z prawem optymalizacji podatkowej, a nawet do przenoszenia zysków grupy do tzw. rajów podatkowych. Wszystko przez to, że ceny te decydują o wysokości podatku dochodowego. Polityka cen transferowych ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku, gdy stronami transakcji są podmioty działające w ramach jednej grupy kapitałowej w krajach o różnych systemach podatkowych.

Przepisy międzynarodowe i krajowe

Aby zapobiegać nadużyciom Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ustaliła Wytyczne w zakresie cen transferowych od PwC dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, określające międzynarodowe standardy w zakresie tych cen. Polskie przepisy opracowane w roku 2000 z inicjatywy Marka Belki w dużej mierze bazują na tych wytycznych.