Co zawiera sprawozdanie finansowe?

9 lip    Biznes

Sprawozdania finansowe prezentują dokładne informacje dotyczące sytuacji finansowej firm. Wybrane podmioty posiadają obowiązek ich sporządzania, a także badania. Pozostałe mogą przygotowywać je według własnego uznania. Co dokładnie zawiera sprawozdanie finansowe?

Czym jest sprawozdawczość finansowa?

Pod pojęciem sprawozdawczości finansowej znajduje się sporządzanie sprawozdań finansowych. W dokumentacji tego rodzaju podaje się informacje dotyczące sytuacji badanego podmiotu w wartościach liczbowych.

W sprawozdaniach umieszcza się dane o sytuacji finansowej, majątkowej, a także dochodowej jednostki w wyznaczonym okresie – najczęściej jednego roku jako roczne sprawozdanie finansowe.

Głównymi przepisami regulującymi sprawozdawczość jest Ustawa o rachunkowości, a także dodatkowe standardy:

  • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF)
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
  • inne standardy, w tym Amerykańskie Standardy Sprawozdawczości Finansowej (US GAAP), Niemieckie Standardy Sprawozdawczości Finansowej (HGB)

Obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych dotyczy przede wszystkim firm, które prowadzą pełną rachunkowość, czyli księgi rachunkowe.

Jako że sprawozdawczość finansowa jest złożona, a sprawozdania muszą w rzetelny, wyczerpujący sposób prezentować informacje, przygotowanie dokumentu zlecane jest firmom zewnętrznym, w tym (www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html) która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Sprawozdanie finansowe – zawartość

Zgodnie z przepisami, sprawozdanie finansowe powinno być przygotowane w języku polskim oraz w polskiej walucie. Sprawozdania finansowe składają się z:

  • informacji o jednostce – nazwa, adres podmiotu
  • informacji o sprawozdaniu – nazwa, okres, którego dotyczy, data sporządzenia, dane i podpisy osób, które odpowiadają za jego rzetelność
  • bilansu – stany aktywów i pasywów za poprzedni rok obrotowy oraz dzień kończący bieżący
  • rachunku zysków i strat – przychody, koszty, straty oraz zyski jednostki, a także inne dane finansowe za poprzedni i bieżący rok obrotowy
  • informacji dodatkowych – między innymi wprowadzenie, dane o przyjętych metodach, polityce rachunkowości

Sprawozdania obecnie sporządzane są także w postaci elektronicznej i mogą być zatwierdzone profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poprawne sprawozdanie finansowe powinno wyróżniać się rzetelnością, zrozumiałością, kompletnością i sprawdzalnością. Także powinno być porównywalne, aby można było porównać je z poprzednimi sprawozdaniami jednostki.