Czym jest IPO i wg jakich zasad działa na polskim rynku?

1 lip    Biznes
wejście na giełdę papierów wartościowych

Initial Public Offering, czyli w skrócie IPO oznacza wejście firmy na giełdę papierów wartościowych, a więc pierwszą publiczną ofertę ich sprzedaży. Wiąże się to z wieloma zagadnieniami prawnymi i koniecznością przestrzegania procedur, dlatego zazwyczaj uczestniczą w tym wyspecjalizowane instytucje, jak domy maklerskie i banki inwestycyjne. Dla firmy emitującej akcje jest to sposób na pozyskanie kapitału, a dla kupującego krótkoterminowa lub długoterminowa inwestycja, która oczywiście związana jest z ryzykiem inwestycyjnym.

Procedury IPO

Wprowadzenie firmy na giełdę wiąże się ze skomplikowanymi procedurami. Są one uregulowane w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach giełdowych z dnia 29 lipca 2005 roku. Regulacje te dotyczą propozycji sprzedaży papierów wartościowych dla co najmniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata. W takiej sytuacji należy przedstawić publiczną ofertę, a więc warunki sprzedaży papierów wartościowych. W tym celu należy przygotować i opublikować prospekt emisyjny, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny nie jest konieczny jeśli: oferta skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych lub mniejszej ilości osób niż 150, każdy z inwestorów kupuje papiery warte co najmniej 50 000 euro albo gdy nominalna wartość jednego papieru przekracza 50 000 euro, lub gdy całkowita wartość papierów nie przekracza 100 000 euro w okresie 12 miesięcy.

Podział rynków giełdowych

Procedury wejścia na giełdę są też uzależnione od tego, jaka jest to giełda, gdyż rozróżniamy rynek główny oraz rynek NewConnect. Na rynek NewConnect mogą zostać wprowadzone spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne po sporządzeniu prospektu emisyjnego wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami. Na rynek główny papierów wartościowych mogą wejść tylko podmioty będące spółkami akcyjnymi, również te, które się w nie przekształciły, bądź zawiązały spółkę akcyjną przez wniesienie do niej majątku przedsiębiorstwa. W tym przypadku również wymagany jest prospekt emisyjny, ale dodatkowo, na każdej z giełd występują dodatkowe regulacje.