Na czym polega waloryzacja kontraktów budowlanych?

3 lut    Bez kategorii
waloryzacja usług budowlanych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych jest pochodną ustawą zmieniającą szereg ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli oraz przedsiębiorców, która weszła w życie 10 listopada. Ustawa oznacza obowiązek dla samorządu terytorialnego co do waloryzacji kontraktów, związanych z publicznymi zamówieniami na roboty budowlane, materiały lub usługi a czas trwania umowy jest dłuższy niż sześć miesięcy.

Co w praktyce oznaczają nowe przepisy?

Zgodnie z nowymi przepisami istnieje konieczność modyfikacji umów, w szczególności w celu uwzględnienia cen, które wynikają z sytuacji, gdzie zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana nie może przekształcać ogólnego charakteru zamówienia, a podwyżka ceny z tytułu każdej kolejnej zmiany nie może przekroczyć 50% pierwotnej wartości kontraktu.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany w umowie mogą bezpośrednio dotyczyć zmian w wynagrodzeniu wykonawcy lub uzupełnień zasad dokonywania takich zmian. Zmiany warunków umowy mogą również wpłynąć na zakres zadań wykonywanych przez wykonawcę, co może zmienić wynagrodzenie wykonawcy lub sposób jego obliczania. czas trwania wykonania umowy lub jej części albo czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części oraz sposób wykonania umowy.

Zgodnie z prawem, jeżeli zmiana umowy związana ze sprawą zamówienia publicznego polega na zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, strony ponoszą zwiększone koszty realizacji zamówienia publicznego w uzgodnionej części, zmieniając tym samym wynagrodzenie, które uzgodnione może być zgodnie ze wskaźnikiem zmiany ceny materiałów lub statystykami rozwoju kosztów publikowaną w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.