Podatek u źródła – co warto o nim wiedzieć?

4 lis    Biznes

Otwarte granice handlowe stwarzają możliwości do świadczenia usług, oraz sprzedaży towarów nabywcom z innych państw. Istnieją jednak przypadki, kiedy kontrahent, wykonujący zlecenie działa za granicą, ale przedmiot transakcji jest opodatkowany w Polsce. Nabywając zatem niektóre dobra, odbiorca transakcji musi się zastanowić, czy zakup nie będzie wiązał się odprowadzeniem tak zwanego podatku u źródła. Co to właściwie jest i kiedy ma się z nim do czynienia?

Źródło podatku u źródła, czyli co to właściwie jest i kiedy ma się z nim do czynienia?

Podatek u źródła to określenie zryczałtowanych podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników w państwie źródła, a więc kraju w którym powstaje dochód.

Podatek u źródła reguluje kwestię obowiązków podatkowych, jakie istnieją między między zagranicznym beneficjentem transakcji, a polskim przedsiębiorcom. Określa, kto jest zobowiązany do zapłaty takiego podatku, a kto do obliczenia jego wysokości oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego.

Podatek u źródła w literze prawa

Specyfikę podatku u źródła określa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 nakłada ona na osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne będące przedsiębiorcami obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz tożsamego podatnika. Dotyczy to jedynie kwot, które nie przekraczają 2 milionów złotych.

Ustawa przewiduje jednak okoliczności, które wyłączają zastosowanie podatku u źródła – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/podatek-u-zrodla-doradztwo-podatkowe.html lub skorzystania z jego atrakcyjniejszych stawek. Obowiązek ten nie ma zastosowania wówczas, gdy między Polską, a krajem rezydencji kontrahenta, któremu wypłacana jest należność funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem jest to, iż polski przedsiębiorca posiada certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego. Certyfikat potwierdza, że dany podmiot jest rezydentem podatkowym określonego kraju i wówczas wszystkie jego dochody podlegają opodatkowaniu w kraju wystawiającym certyfikat rezydencji.